Nevşehir Harita Mühendislik

İmar Uygulamaları

İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre binalı veya binasız arsa ve arazileri imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasıdır.

İfraz(Ayırma)

İmar Yasasının 15 ve 16'ncı maddeleri uyarınca parsellerin iki ya da daha fazla parçalara ayrılması işlemidir.

Tevhid(Birleştirme)

Birbirine bitişik iki ya da daha fazla parselin, tek bir parsel altında birleştirilerek, tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Yola Terk & Yoldan İhdas

Yola terk; taşınmazın bir kısmının parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve yüzölçümünün düşülmesi işlemi, Yoldan ihdas; kapanan yolların imar planındaki amacına uygun olarak işleme tabi tutulmasıdır.

Yapı Aplikasyonu & Vaziyet Planı

Parsel aplikasyon krokisine dayanılarak vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu belirler. Yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmesidir

Fenni Mesuliyet(TUS)

Teknik Uygulama Sorumluluğu yeni yapılacak binaların kitle ebatlarını, çekme mesafelerini, kotlarını parselasyon planı ve yol genişliğini belirten yapı yeri uygulama sürgü ve kot krokilerinden oluşan işlemlerdir.

Kamulaştırma

Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemidir.