Nevşehir Harita Mühendislik

İmar Barışı

31 Aralık 2017’den önce yapılmış imara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılması hedeflenen yasal düzenlemedir. 8 Haziran başlayıp 31 Aralık 2018’ e kadar devam ediyor.

Yapı Kayıt Belgesi

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir. İmar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra bütün maliklerin muvafakati ile kat mülkiyetine geçiş yapılabilecektir.

Cins Değişikliği

Bir taşınmaz malın, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir. Yapısız iken yapılı, Yapılı iken yapısız, Diğer cins değişiklikleridir.

Zemin Tespit Tutanağı

Yapı kayıt belgesi ikinci aşama ise iskan, yani kat mülkiyetine geçebilmesi için, mimari proje ile birlikte bir zemin tespit tutanağı hazırlanması gerekiyor. Belgenin içeriğinin doğruluğundan yapı malikleri ile birlikte harita mühendisi sorumludur.

Kat Mülkiyeti

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, dükkân, mağaza, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki tarafından, Kat Mülkiyeti Kanuna göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

Kat İrtifakı

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir yapının kat, daire, dükkân, mağaza ve depo gibi bölümleri üzerinde, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına (Kat İrtifakı) denir.

Pafta & Parsel & Ada

Pafta; belirli ölçekteki büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalar. Parsel; imar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçası. Ada; belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki oluşumu tanımlanıyor.

Emlak vergisi

Tapu kayıtlarında geçen, kendi adınıza ait olan konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan herkesin ödemekle yükümlüğü olduğu vergidir. Genelde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs, ikinci taksit 1 Kasım-1 Aralık arasında iki eşit taksit şeklinde ödenir.

Tapu Harcı & Tapu Masrafı

Tapu harcı ya da tapu masrafı olarak bilinen, tüm gayrimenkul satışlarında alınan harç; arsa, konut ve arazi gibi gayrimenkuller için geçerlidir. Beyan edilen satış tutarından yüzde 4 olarak belirlenir, alıcıdan yüzde 2 satıcıdan yüzde 2 oranında tahsis edilir.

Tapu Tahsis

Hazine, belediye, vakıflar genel müdürlüğü ve il özel idarelerinin müstakilen sahip oldukları taşınmazlar üzerinde 2981 sayılı Kanunla belirlenen çerçevede ilgili kişilere tanınan şahsi haklara deniyor

Tapu Taksim & İntikal

Taksim; müşterek veya iştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallardaki ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla yapılan paylaşılma işlemidir. İntikal; miras hakkının veraset senedine göre mirasçılar adına tescili işlemidir.

Numarataj

Bütün bina ve cadde sokakların eski sorunlu numaraları kaldırıp, yerine UAVT kodları ile eşleştirilmiş numara ile plakalandırma işlemidir.